Vedtægter for Seniorklubben TDC Nordvestsjælland

§1

Foreningens navn er Seniorklubben TDC Nordvestsjælland.
Foreningen har hjemsted i Holbæk kommune.
Foreningen skal være medlem af Landsforeningen for seniorklubber ved TDC.

§2

Foreningens primære formål:
At samle tidligere ansatte i TDC (KTAS, P&T, FKT og JTAS) samt enker/enkemænd efter disse, fortrinsvis med bopæl i Nordvestsjælland eller med tilknytning hertil.
At skabe kulturelle og sociale aktiviteter.

§3

Som medlem kan optages alle der, på et tidspunkt, har haft ansættelse i TDC eller et af de i §2 nævnte selskaber samt deres ægtefælle/samlever.
Eksterne medlemmer kan optages efter generalforsamlingens godkendelse.
Kontingent betales for et år af gangen.
Medlemsår lig med kalenderår. Ved indmelding efter 1. juli betales halvt kontingent. Der refunderes ikke kontingent ved udmelding. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

For medlemmer af TDC pensionskasse fratrækkes det årlige kontingent til seniorklubben i pensionsudbetalingen for januar måned, med mindre klubben får besked på andet. For ikke pensionskassemedlemmer opkræves kontingentet i januar måned og skal være betalt inden generalforsamlingen.

§4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen varetager foreningens interesser mellem generalforsamlingerne, og er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er mødt. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Formand og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Der vælges en bilagskontrollantsuppleant for et år.
Der kan ske genvalg på alle poster.

§5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig ved de fremmødte. Generalforsamlingen skal afholdes i årets første kvartal.

Indkaldelse skal ske med mindst 21 dages varsel. Dette sker ved opslag i 2. halvårsprogram, ved e-mail, ved sms eller ved brev samt på hjemmesiden. Dagsordenen skal, ud over de fastsatte punkter, indeholde oplysninger om personvalg.

Dagsordenen udsendes ikke med sms, men kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende

punkter:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmerne
Aktivitetsplan
Valg i henhold til §4
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal årskontingentet være betalt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer eller et flertal i bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde de punkter der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter begæring.

§6

Ved foreningens opløsning tildeles dens aktiver en humanitær eller kulturel organisation efter generalforsamlingens bestemmelse. Foreningen kan kun opløses, hvis 75% af medlemmerne har besluttet dette på to ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§7

Disse vedtægter må aldrig være i strid med Landsforeningens vedtægter.

§8

Aktivitetsplaner tilsendes de medlemmer der ikke har fået dem udleveret, på henholdsvis generalforsamlingen eller til sommerfesten, pr. e-mail. Medlemmer der ikke har en e-mail får dem tilsendt med posten.

 

Apendix:

Projekt Nyvang er principielt foreningens ansvar. Bestyrelsen kan bevillige op til kr. 1000,- til beskrevne projekter. Den daglige drift er i Nyvang er uddelegeret til de involverede medlemmer.

Nuværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 24. februar 1998 med senere ændringer på generalforsamlingerne d. 3. februar 1999 og d. 6. februar 2002, generalforsamlingen d. 4. februar 2004 samt generalforsamlingen d. 1. februar 2012. Senest ændret på generalforsamlingen d. 6. februar 2017. Senest ændret på generalforsamlingen d. 6. februar 2019.

Vedtægterne er gældende fra det tidspunkt de er vedtaget i overensstemmelse med ovenstående vedtægter.